تبلیغات
کد پرچم
پیشتازان فرزانگان - فرمان های نظام جمع
 
پیشتازان فرزانگان
همفکری-همدلی-همکاری
درباره وبلاگ


پیشتازکلوب وبلاگی در جهت آموزش مباحث پیشتازان و فرزانگان می باشد.

مدیر وبلاگ : Naseryia
نویسندگان
جستجوی گوگل
دیکشنری
معرفی وبلاگ به دوستانتان
منو فراموش نکنید
نظرسنجی
سایت را چگونه دیدید؟
چهارشنبه 30 آذر 1390 :: نویسنده : Naseryia

بایست : برای در یك خط قرار دادن پنجه پاهای كلیه نفرات فرمان داده می شود .

" افراد بایست "

با این فرمان هر نفر سرش را پایین می اندازد و با حركت ریز و تند به جلو یا عقب ، پنجه پاهای خودرا با نفر سمت راست در یك خط قرار می دهد و به همین حالت می ماند تا نفر سمت راست وی سر را با شتاب به بالا ببرد سپس او هم بلافاصله همین حركت را تكرار می كند .

 

بدو بایست : اگر افراد رسد یك مربی پراكنده باشند ، قبل از فرمان بالا ، فرمان " بدو ،  بایست "صادر می شود .

مربی برای اجرای این فرمان ، جای اولین فرد یا اولین صف را تعیین می كند . بعد فرمان" بدو، بایست" می دهد .

افراد بلافاصله از جای خود حركت می كنند و پشت نفر اول یا صف اول قرار می گیرند .

اگر تعداد صف ها بیش از یك صف باشد فاصله هر صف از صف جلویی خود باید به اندازه یك دست كشیده باشد .

بعد از فرمان  " بدو، بایست" و"افراد ، بایست" نوبت فرمان "از جلو ، نظام " است .

شما پیش از این با فرمان از جلو نظام آشنا شده اید ، آیا می توانید بگویید فرمان" افراد ، بایست" و" از جلو، نظام" چه تفاوتهایی با هم دارند ؟

از راست نظام : برای این كه افراد كاملا حالت نظامی بگیرند و استوار بایستند باید فرمان "خبردار" صادر شود ، اما چون ممكن است هنوز افراد در یك صف مستقیم و منظم قرار نگرفته باشند ، پیش از فرمان "خبر دار " ، فرمان     "از راست نظام"  صادر می شود .

   با این فرمان ، همه ( به جزء گروه اول كه كسی در سمت راستشان قرار نگرفته ) سر خود را به سمت راست بر می گردانند ، چانه را اندكی بالا می گیرند و گوش راست را كمی بالاتر از گوش چپ قرار می دهند و زیر چشمی حالت ایستادن خود را بررسی می كنند .

با صدور فرمان  "خبردار"  سرها یكباره با شتاب به جلو بر می گردد .

قبلا با فرمان خبردار آشنا شده اید .

پس از فرمان خبردار ، نوبت فرمان " آزاد "  است .

 

 

 

 

 

بقیه فرمان ها در ادامه مطلب

بایست : برای در یك خط قرار دادن پنجه پاهای كلیه نفرات فرمان داده می شود .

" افراد بایست "

با این فرمان هر نفر سرش را پایین می اندازد و با حركت ریز و تند به جلو یا عقب ، پنجه پاهای خودرا با نفر سمت راست در یك خط قرار می دهد و به همین حالت می ماند تا نفر سمت راست وی سر را با شتاب به بالا ببرد سپس او هم بلافاصله همین حركت را تكرار می كند .

 

بدو بایست : اگر افراد رسد یك مربی پراكنده باشند ، قبل از فرمان بالا ، فرمان " بدو ،  بایست "صادر می شود .

مربی برای اجرای این فرمان ، جای اولین فرد یا اولین صف را تعیین می كند . بعد فرمان" بدو، بایست" می دهد .

افراد بلافاصله از جای خود حركت می كنند و پشت نفر اول یا صف اول قرار می گیرند .

اگر تعداد صف ها بیش از یك صف باشد فاصله هر صف از صف جلویی خود باید به اندازه یك دست كشیده باشد .

بعد از فرمان  " بدو، بایست" و"افراد ، بایست" نوبت فرمان "از جلو ، نظام " است .

شما پیش از این با فرمان از جلو نظام آشنا شده اید ، آیا می توانید بگویید فرمان" افراد ، بایست" و" از جلو، نظام" چه تفاوتهایی با هم دارند ؟

از راست نظام : برای این كه افراد كاملا حالت نظامی بگیرند و استوار بایستند باید فرمان "خبردار" صادر شود ، اما چون ممكن است هنوز افراد در یك صف مستقیم و منظم قرار نگرفته باشند ، پیش از فرمان "خبر دار " ، فرمان     "از راست نظام"  صادر می شود .

   با این فرمان ، همه ( به جزء گروه اول كه كسی در سمت راستشان قرار نگرفته ) سر خود را به سمت راست بر می گردانند ، چانه را اندكی بالا می گیرند و گوش راست را كمی بالاتر از گوش چپ قرار می دهند و زیر چشمی حالت ایستادن خود را بررسی می كنند .

با صدور فرمان  "خبردار"  سرها یكباره با شتاب به جلو بر می گردد .

قبلا با فرمان خبردار آشنا شده اید .

پس از فرمان خبردار ، نوبت فرمان " آزاد "  است .

 

 

 

 

 

آزاد : فرمانی است برای تغییر حالت دادن خبردار .

با این فرمان ، افراد پای چپ خود را به سرعت از زمین بلند می كنند و با یك ضربه محكم و به اندازه پهنای شانه به سمت چپ می كوبند ، به طوری كه پنجه هر دو پای هر نفر در یك امتداد قرار گیرد .

هم زمان با این حركت با دست چپ ، مچ دست راست را گرفته و هر دو دست به طور كشیده در پشت و انتهای ستون فقرات قرار می گیرند .

در حالت آزاد مانند حالت خبردار ، افراد بنا بر تغییر سمت باید حركت  بكنند .

در تمام این حركات اگر چه فرد به تنهایی عمل می كند ، اما هماهنگی خاصی با سایر افراد هم گروه خود دارد .


 

 

به چپ چپ

تغییر سمت 90 درجه است به طرف چپ ، این فرمان از دو جزء به شرح زیر تشكیل شده است :

جزء یكم : نفر روی پاشنه پای چپ و پنجه پای راست به كمك حركات سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت چپ می چرخد ، در حالی كه بدن كاملا راست ، دست ها به بدن چسبیده و كشیده ، سر بالا ، پای راست كشیده و پاشنه متمایل به خارج است .

جزء دوم :پس از انجام  گردش و مكث لازم،پای راست بدون آنكه خم شود از كوتاه ترین راه به پای چپ می چسبد

 

 به راست راست

90 درجه تغییر است به سمت راست ؛ این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجرا می شود :

جزء یكم : نفر روی پاشنه راست و پنجه پای چپ به كمك حركت سریع شانه ها به اندازه 90 درجه به سمت راست می چرخد .

وضعیت كلی بدن باید مانند حركت به چپ چپ باشد .

جزء دوم : پس از انجام گردش و مكث لازم ، پای چپ بدون آن كه  خم شود از كوتاه ترین راه به پای راست می چسبد .

عقب گرد

تغییر سمت 180 درجه ای است از طرف چپ ، این فرمان در دو جزء به شرح زیر اجراء می شود :

جزء یكم : نفر روی پاشنه چپ و پنجة پای راست به كمك حركت سریع شانه ها به اندازه 180 درجه به سمت چپ می چرخد ، در حالی كه بدن كاملاً  راست ، دستها  كاملاً كشیده ، سر، بالا و زانوی پای راست در گودی پای چپ قرار می گیرد .

جزء دوم : پس از انجام گردش و مكث لازم ، پای راست از كوتاهترین راه با ضربه به پاشنه پای چپ می چسبد . جزئیات عقب گرد همانند فرمان به چپ چپ است ، با این تفاوت كه به جای 90 درجه ، 180 درجه از چپ باید چرخید .

 

 

فرمان آزاد

پس از فرمان خبردار این فرمان كه توسط مربی داده می شود ، اعضاء می بایست پای چپ را به اندازة عرض شانه باز كرده و با دست راست ، مچ دست چپ را از پشت بدن بگیرند .

به جای خود

فرمانی است برای برگشت به حالت صحیح ایستادن در مكان اولیه.

حركت از نو

با این فرمان ، افراد دوباره همان وضعیت فرمان قبلی  را اتخاذ می كنند .

در جا زدن

منظور از درجا زدن ، حفظ آهنگ و فاصلة مسافت و گرفتن نظام است .  این فرمان به دو صورت (درجاقدم رو ) و (درجا) فرمان داده می شود .

    با فرمان در جا قدم رو ، نخست پای چپ از زانو شكسته و از پشت بالا آمده تا پاشنه تقریباً در خط نشیمن قرار می گیرد . سپس با ضربه به جای نخستین كوبیده می شود بلافاصله پای راست نیز همین كار را انجام می دهد .

   به همین ترتیب ، پاها با آهنگ قدم متناوباً بلند شده و پائین می آید ، دست راست  هم همزمان با پای چپ و تا خط شانه نفر جلو و موازی با زمین بالا آمده و دست چپ كشیده و مشت می شود .

    همه این حركات را افراد به تنهایی می آموزند تا وقتی در رسد و گروه قرار می گیرند ، بتوانند هماهنگ با بقیه عمل كنند . یعنی "حركات اجتماعی" منظم داشته باشند .

    مثلا با شنیدن فرمان "به چپ چپ " همه افراد یكباره و هم زمان روی پنجه پای راست و پاشنه پای چپ می چرخند و آنگاه پاشنه پای راست خود را هم زمان و با ضربه به پای چپ  می كوبند .

    در اجرای فرمان  "به راست راست "  نیز همه افراد یكباره و همزمان روی پنجه پای چپ و پاشنه پای راست می چرخند و سپس پاشنه پای چپ خود را با هم و با ضربه به پاشنه پای راست می كوبند .

    در فرمان " عقب گرد " نیز همه اعضاء روی پنجه پای راست و پاشنه پای چپ می چرخند و پای راست خود را با ضربه به پای چپ می چسبانند .

    تفاوت این حركت با حركت به چپ چپ ، فقط در مقدار  چرخش است .

در فرمان به چپ چپ افراد فقط 90 درجه به چپ می چرخند ولی در فرمان عقب گرد ، مقدار چرخش 180 درجه است .

بقیه حركاتی را هم كه قبلاً آنها را بصورت انفرادی آموخته اید ، برای این است كه در جمع به صورت یكباره و همزمان به آنها عمل كنید تا نظم و هماهنگی لازم در حركات گروهی پدید آید .

 

فرمان قدم رو بصورت رژه

    این فرمان برای انجام رژه داده می شود ، كه ابتدا پای چپ و دست راست كشیده شود بطوریكه پای چپ با سطح زمین زاویه ای حدود 90 درجه تشكیل داده و دست راست نیز در جلوی بدن مانند فرمان از جلو نظام قرار بگیرد .

نوع مطلب : نظام جمع، 
برچسب ها : بایست، بدو بایست، از راست نظام، آزاد، به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد، فرمان آزاد، به جای خود، حركت از نو، در جا زدن، فرمان قدم رو بصورت رژه،


ساعت
صفحات جانبی
استخاره

  استخاره آنلاین با قرآن کریم
  ?????
خبرنامه
اوقات شرعی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

کدهای جاوا اسکریپت